Personuppgiftpolicy

Autocars i Skövde AB , 556941-7396, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med värdering av fordon via hemsidan.

Följande personuppgifter samlas in på webbplatsen och behandlas av oss:

Namn, IP-adress, Registreringsnummer, Telefonnummer, E-postadress och Adress.

Vi behandlar uppgifterna för att kunna värdera ett fordon, kontakta fordonsägare, köpa fordonet och att våra transportörer ska kunna hämta fordonet från säljaren.

Vart vi delar din data

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommits mellan företaget och kunden, om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Hur länge vi sparar din data

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar företaget enligt nämnda regelverk och grund ovan, under en tid om 10 år från dagen för ärendets slutförande alternativt från slutfakturas förfallodag samt för skälig gallringstid eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra företagets verksamhet sparas under en tid om 5 år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Vilka rättigheter du har över din data

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från företaget om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format [eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar]. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Vart vi kan skicka din data

IP-adresser från en kund som försöker värdera sin bil via hemsidan kan sparas och kontrolleras för att stoppa flertal försök från samma IP-adress att skicka in värdering av bilar under en kortare tid.

Personuppgiftsansvarig är Autocars i Skövde AB , 556941-7396. Kontakta oss på info@autocars.nu om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Autocars i Skövde AB

info@autocars.nu